Śledź nas na Facebooku

Płyn Odkażający Zobacz większe

Płyn odkażający do mat dezynfekcyjnych

Płyn okażający to skuteczność i wydajność w jednym.

Więcej szczegółów

8 dni

Zapytaj o Produkt

Płyn odkażający do mat dezynfekcyjnych

Płyn odkażający do mat dezynfekcyjnych

Płyn okażający to skuteczność i wydajność w jednym.

Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :

* Wymagane pola

Cena
56,21 zł brutto
56,21 zł

45,70 zł netto

Ten wyjątkowo wydajny płan odkażający Lerasept T-430 1L wystarcza na przygotowanie około 50L roztworu. Stosowany jest w celu zwalczania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów i chorób powodowanych ich obecnością.


- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Muta. 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Carc. 1B H350 Może powodować raka.
STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 

- Opis: Mieszanina z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami (w roztworze wodnym). - Składniki niebezpieczne: CAS: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 glioksal Muta. 2, H341; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;

Nazwa handlowa: Lerasept® T 430
(ciąg dalszy od strony 2)
42.0
CAS: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
Reg.nr.: 01-2119945987-15
chlorek didecylodimetyloamonu
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute
Tox. 4, H302
2,5-10%
CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
glutaral
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Met. Corr.1,
H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Sens. 1, H317
2,5-10%
CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Reg.nr.: 01-2119488953-20
formaldehyd
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Muta. 2, H341;
Carc. 1B, H350; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317
2,5-10%
Polymer Eter polietylenoglikolowy
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
2,5-10%
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Reg.nr.: 01-2119457558-25
propan-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
2,5-10%
- Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.
- Skład / Informacja dotyczaca składników:
Biobójcze substancje czynne: 9,6 g glioksal, 5,0 g glutaral (50%), 3,7 g formaldehyd i 8 g chlorek
didecylodimetyloamonium w 100 g koncentratu (ciecz).

Dane techniczne

Czas oczekiwania 3 dni
Sposoby dostawy Nazwa kuriera Czas dostawy Koszt
DHL Przedpłata na konto DHL Przedpłata na konto podany w karcie produktu Darmowa!

* Dla zakupów powyżej 2 000,00 zł darmowa dostawa !

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Inne produkty w tej samej kategorii:

Zamknij

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.